Het Excellente Monetaire Systeem bied oplossingen

Het Excellente Monetaire Systeem (EMS) biedt WEL oplossingen
© W.T.M. Berendsen, Lichtenvoorde, 17 Januari 2024

Dit artikel is een reactie op de MMT verkenning van MMT die door de DNB is gepubliceerd bij de ESB op 14 April 2021 onder de titel “Moderne Monetaire Theorie biedt geen oplossingen”. In dat artikel van Nahom Ghebrihiwet, Fons van Overbeek en Olaf Sleijpen word de MMT theorie beoordeeld en wordt geargumenteerd dat de MMT oplossing niet voldoende rekening houdt met de beperkingen van monetaire financiering

Wat erg belangrijk is om te begrijpen, is dat er geen 1 Moderne Monetaire Theorie bestaat. Het begrip Moderne Monetaire Theorie valt in die zin te vergelijken met quantum theory, dat het een verzamelnaam is van theorien die gelieerd zijn aan, te beschouwen zijn als, theorien die uitgaan van een bepaalde gedachtengang. Waarbij er wel degelijk ook heel veel verschil zit tussen de verschillende theorien die betitteld worden als zijnde Moderne Monetaire Theorie. Zo is de MMT van Stephanie Kelton, die pas rond 2020 de huidige vorm kreeg, onstaan uit deel inzichten en manieren van denken die door verschillende andere economen zijn ontwikkeld in het kader van MMT, maar tussen al de verschillende MMT theorien en ook de ontwikkeling daarvan in de tijd zit nogal wat verschil. Waarbij ook hele kleine verschillen die door een leek niet eens worden opgemerkt, hele grote verschillen zijn en tot ingrijpende consequenties leiden.

De MMT theorie die in het artikel van 14 April word beschouwd, is duidelijk de MMT theorie zoals die is ontstaan en gecommuniceerd door Stephanie Kelton.
In het artikel “Moderne Monetaire Theorie biedt geen oplossingen” stellen Gebrihiwet, Overbeek en Sleijpen van de DNB onder andere
- De MMT pleit er voor dat budgettair beleid het prijsniveau dient te bepalen en monetair beleid het schuldniveau moet beheersen
- Een andere rolverdeling verandert niets aan de reele budgetrestricties van de overheid en de centrale bank
- MMT is ook niet nodig voor een grotere rol van het begrotingsbeleid in de macro-economische beleidsmix
Deze punten staan zo letterlijk in het artikel als “in het kort”, een samenvatting van waar men het in de rest van het artikel over heeft en wat men daar verder toelicht. Ik ga dit alles in de rest van dit eigen artikel echter verder bespreken ook aan de hand van meer inhoud van het artikel “modern monetary theory bied geen oplossingen” omdat een deel van de inhoud van “modern monetary theory bied geen oplossingen” toch niet helemaal klopt en ook om in het vervolg van dit eigen artikel aan te geven waarom mijn Excellente Monetaire Systeem dus WEL oplossingen bied. In het vervolg van dit eigen artikel zal ik daarbij “de MMT verkenning” noemen als ik het over het artikel “Moderne Monetaire Theorie bied geen oplossing” heb. Ik noem geregeld ook exact wat er in dit artikel staat, maar benoem dat dus ook door het artikel er bij te noemen. De herhaling van datgene wat ik daar noem is nodig voor verdere uitleg in de rest van dit artikel.

In de MMT verkenning word opgemerkt dat er zorgen zijn over de houdbaarheid van publieke schuldenniveaus. Verder word gemeld dat de EU verdragsteksten die als grondslag dienen voor de EMU een strikte scheiding tussen budgettair beleid en monetair beleid hebben vastgelegd. Verder staat in de MMT verkenning ook benoemd waarom er een strikte scheiding is tussen budgettair beleid en monetair beleid. Deze strikte scheiding is het gevolg van hoe economen tegen inflatie aan kijken, hoe inflatie zich echt ontwikkeld en openbaard in de huidige economien met het huidige monetaire systeem en economische systemen en waarom dat zo is. Dat alles heeft geleid tot de strikte scheiding tussen budgettair beleid en monetair beleid, maar ook is dit de reden waarom economen altijd sterk tegen monetaire financiering zijn en is het beleid en verdere acties van de centrale banken ook vergaand gebaseerd op en gefundeerd op die manier van denken en sterke fixatie daarop.

Voor wat betreft MMT word beschreven dat onder MMT de overheid het geldscheppend vermogen moet gebruiken om volledige werkgelegenheid te garanderen en dat belastingen kunnen worden gebruikt om de inflatie te drukken wanneer deze toch uit de hand loopt. Ook MMT gaat er hierbij van uit dat verkleining van de geldhoeveelheid leidt tot drukken van de inflatie. Ook stelt de MMT verkenning dat MMT monetaire financiering voorstelt.

Naar mijn mening is het niet zo dat MMT monetaire financiering voorstelt. Voor zover ik MMT begrijp, stelt MMT alleen dat de overheden meer geld uit zouden moeten geven omdat die uitgaven van hun ook inkomsten zijn voor bedrijven en burgers en dat door die extra uitgaven dat dan leidt tot meer werkgelegenheid en daarmee minder uitgaven voor de overheid en meer belastinginkomsten voor dezelfde overheid. Stephanie Kelton stelt uitdrukkelijk in haar boek dat overheidsschulden niet problematisch zijn en zelfs goed en wenselijk zijn. Volgens MMT moeten schulden meer aan worden gegaan om overheidsuitgaven te doen en zo te investeren in de samenleving. Voor zover ik MMT ken, hebben Stephanie Kelton of andere MMT theoretici het niet eens over dat er extra geld gecreerd moet worden door of voor de overheden en al helemaal niet hoe dat dan moet gebeuren.

MMT heeft het dus nog niet eens over dat banken geld moeten gaan creëren en zo ja hoe ze dat moeten doen. MMT wil gewoon dat de overheid meer geld uitgeeft en dat de schulden als gevolg daarvan gewoon gaan stijgen en heeft het niet over minder belastingen gaan heffen. Omdat ze binnen de MMT dus niet er van uitgaan dat er een extra manier van bankieren bij komt en daarmee ook niet hoe dat dan moet gebeuren.

Mijn monetaire innovatie is geen onderdeel van MMT. Verder is belastingen verlagen of afschaffen geen doel of onderdeel van MMT en is er binnen MMT ook geen manier van additioneel bankieren die specifiek als doel heeft om belastingen te verlagen of af te schaffen of te vervangen. En daarnaast is er binnen MMT al helemaal dus al totaal geen specifieke belasting of specifieke allocatie genoemd van waar extra gecreerd geld naartoe zou moeten gaan en waarom. Dit ook omdat MMT het dus niet eens heeft over additioneel geld en hoe dat dan gecreerd moet worden. Verder is volledige werkgelegenheid volgens MMT een doel en moet een regering volgens MMT naar baangarantie streven. Mijn EMS en ik ga er juist van uit dat een regering GEEN baangarantie moet geven, maar wel garantie op voldoende inkomen...een inkomensgarantie dus. Tegelijkertijd ben ik ook voor een krimp van de economy en een veel duurzamere economy. Deconsumptie, minder consumeren en produceren, is een heel belangrijk additioneel/bijbehorend doel van mijn Excellente Monetaire Systeem (EMS)


MMT zegt gewoon dat overheden binnen en met het huidige monetaire systeem en economisce systemen meer geld moeten gaan uitgeven. Dat zorgt dan voor additionele belastinginkomsten en minder uitgaven aan sociale voorzieningen omdat de overheidsuitgaven ook inkomsten zijn voor de mensen en bedrijven en dat zorgt dus voor meer werkgelegenheid en meer inkomsten voor bedrijven en meer belastinginkomsten. Over extra geld word niet gesproken en al zeker word extra geld niet genoemd als de sleutel en basis van MMT en hoe dat dan moet worden gealloceerd en waarom. Het besef dat er maar twee manieren zijn om extra geld naar de lagere inkomens te alloceren zonder dat dit voor kosten inflatie zorgt en waarom en dat daarvoor een verandering van de economische systemen nodig is en dat juist die verandering van de economische systemen het exact juiste en hoognodige gevolg is van een correcte en juiste verandering van en aanvulling van het huidige monetaire systeem is, is totaal afwezig bij MMT theoretici.

Punt is dat overheden zonder extra geld creatie op de juiste manier never nooit niet genoeg additioneel zullen kunnen gaan uitgeven om de economy op de rit te krijgen en er is veel meer dan dat nodig. Overheden en economen en centrale banken zullen echter ook niet extra geld gaan creëren voor de overheidsuitgaven omdat men denkt dat dit extra geld dan zowieso gaat leiden tot inflatie en overheden zullen de lonen ook niet genoeg verhogen omdat ze ook dan denken dat dit te veel tot problematische inflatie zal gaan leiden.

MMT economen en economen in het algemeen begrijpen nog niet
A) dat een essentiele benodigde stap om kosteninflstie tegen te gaan het veranderen van het economische systeem is en hoe dat dan moet gebeuren
B) dat meer geld in de economy niet leidt tot inflatie
C) dat meer geld en zelfs ongelooflijk meer geld in de economy niet alleen ontzettend hard nodig is, maar daarnaast vooral ook door en met juist overheids monetair beleid en juiste specifieke verandering van het monetaire systeem niet tot inflatie leidt. Zowel niet tot inflatie door meer geld in de economy maar door aanpassing van het economische systeem ook niet tot kosteninflstie

Omdat MMT economen inflatie nog niet voldoende begrijpen en ook daarom niet voorstellen om de economische systemen aan te passen en hoe dat moet gebeuren. Zit er in de MMT theory ook de grote vooronderstelling dat inflatie door meer geld in de economy voor gaat komen en dat dat geld de economy weer uit zou moeten. Bovendien willen de MMT ers dat dan op een volstrekt onnodige en schadelijke manier namelijk door belastingen te verhogen of additioneel te heffen.

MMT is dus een fractionele theory gebaseerd op de verkeerde onjuiste percepties over economy zoals economen die ook nu nog standaard leren op de universiteiten. Met name de monetaire theory is daarbij deels totaal onjuist en daarmee ook ongelooflijk schadelijk en beperkend voor onze hele samenleving.

Economen zullen pas gaan begrijpen hoe goed mijn excellente monetaire systeem is als zij gaan begrijpen wat ik hier allemaal schrijf en dan met name dat een juiste specifieke aanpassing van het economische systeem nodig is en dat dat alleen kan met mijn specifieke aanvulling voor en verandering van het monetaire systeem. Zodra zij DAT vervolgens gaan begrijpen en de grote rol van overheids monetair beleid in dit geheel, dan zullen zij bij meer begrip over de immense mogelijkheden die mijn EMS bied en meer begrip over wat ik in mijn boek van 2016 allemaal schrijf, ook de immense mogelijkheden van al het overheidsbeleid wat ik in mijn boek van 2016 allemaal beschrijf gaan inzien.

In de MMT verkenning stellen de heren Ghebrihiwet, Overbeek en Sleijpen dat de financieringsruimte van de centrale bank beperkt is. Dat de budgetrestrictie word bepaald door de toekomstige centralebank winsten en dat die winsten in reele waarde beperkt zijn omdat de centrale bank maar een beperkte invloed heeft naar de vraag naar geld. Ook word gemeld dat de winstgevendheid van de centrale banken word beperkt door de hoeveelheid fysiek geld in omloop.

Ik denk dat wat in de MMT verkenning word genoemd mbt financieringruimte van de centrale banken wel relevant is, maar niet direct of indirect een onderdeel is van de MMT theorie zelf. Wat ik verder zelf wel interessant vind in de MMT verkenning is het feit dat wordt gemeld dat een aantal historische episodes van hoge inflatie ten grondslag hebben gelegen aan het onafhankelijk maken van centrale banken. En verder noemen de heren van de DNB toch ook in het artikel dat wat zij “gematigd monetarisme” noemen en wat in Nederland voordat de EMU werd opgericht gangbaar was, wellicht nieuw leven moet worden ingeblazen. De heren pleiten dus voor een toch ook sterkere rol en meer aandacht ook voor het budgettaire beleid en loonvorming bij prijsstabiliteit. Afgezien van de term prijsstabiliteit en vooral ook de sterke overtuiging dat die prijsstabiliteit via ofwel monetair beleid danwel een mix van monetair beleid en budgettair beleid gerealiseerd moet of kan worden, ben ik het zelf er wel uitdrukkelijk mee eens dat de rol van overheid en overheidsbeleid en de invloed daarvan op de economie wel veel meer aandacht moet krijgen en dat de centrale banken daarbij veel minder onafhankelijk moeten worden. En dat een integrale praktijk en daarbij ook een integrale samenwerking en integraal beleid tussen overheid en centrale banken hoogst noodzakelijk is.

In het vervolg van dit eigen artikel met de titel “ Het Excellente Monetaire Systeem (EMS) bied WEL oplossingen” zal ik uitleggen waarom mijn EMS dus wel oplossingen bied. Dat is echter zwak uitgedrukt want mijn EMS is het volgende globale monetaire systeem. Het zal daarmee ook het huidige Europese Monetaire Systeem vervangen. Dit Europese Monetaire Systeem wordt momenteel ook nog afgekort als zijnde het EMS, maar zodra de centrale banken mijn EMS creeren (en dat kunnen zij feitelijk gezien binnen 1 dag...) zal het Europese Monetaire Systeem niet meer bestaan en overgaan in mijn Excellente Monetaire Systeem. Daarom vind ik het ook geen probleem om mijn Excellente Monetaire Systeem af te korten naar EMS en in het vervolg van dit artikel staat EMS dus standaard voor Excellent Monetair Systeem.
Rond 2010 heb ik zelf al mijn Excellente Monetaire Systeem ontwikkeld en ook gecommuniceerd via publicatie in artikelen op internet en via publicatie in mijn boek op amazon/kindle. In 2016 heb ik nog veel meer over geld en economie en ook dat in verhouding tot mijn Excellente Monetaire Systeem gepubliceerd in mijn boek “De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem”.

EMS is GEEN MTT. EMS is ook GEEN theorie maar “gewoon” de allerbeste oplossing en het volgende globale monetaire systeem. Ik heb in het verleden mijn EMS proberen te communiceren en uit te leggen bij de DNB, het ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financien en diverse economen daar maar ook buiten deze instellingen en organisaties. Wat kenmerkend was bij deze gesprekken bij de Ministeries en mijn gesprek met Olaf Sleijpen, is dat in alle gevallen de economen zonder dat zij mijn EMS voldoende uitgelegd gekregen hadden, mijn EMS (die totaal VERSCHILLEND is van huidige monetaire systeem en economische systemen en totaal VERSCHILLEND is van huidige economy en dus ook tot totaal VERSCHILLENDE en ANDERE uitkomsten en processen leidt dan wat er nu is..) beoordeelden op basis van wat zij kennen en geleerd hebben over het huidige monetaire systeem en huidige economische systeem en wat zij daar over geleerd hebben en weten. Ik heb tot nu toe ook geen enkele kans gekregen om mijn EMS duidelijk uit te leggen daar, en ook WAAROM mijn EMS systeem en de andere economische systemen die daar bij horen tot totaal verschillende economische processen en uitkomsten leiden....processen en uitkomsten die veel oplossingen bieden voor de huidige financiele problemen en die de huidige en toekomstige problemen in onze economien zullen oplossen en voorkomen...

Mijn EMS is dus, nogmaals, GEEN theorie. Het is “gewoon” de allerbeste oplossing om het huidige sterk verouderde monetaire systeem te vervangen voor een veel logischer en beter globaal monetair systeem waarbij door de monetaire innovatie die het EMS creeert ook gelijk veel meer mogelijkheden ontstaan om ook ontwikkelingslanden en vooral ook de landen van het Afrikaanse Continent veel beter tot ontwikkeling te laten komen. Hoe dat mogelijk word door mijn EMS en vooral ook de specifieke economische systemen en afhankelijkheden die daar bij horen, zal ik in dit artikel niet uitvoeriger gaan beschrijven. Doel van dit artikel is om uit de leggen waarom EMS vele malen beter is dan het huidige monetaire systeem en waarom EMS ook WEL oplossingen bied.

Die oplossingen bied mijn EMS dus WEL in tegenstelling tot MMT vanwege de ingrijpende verschillen tussen mijn EMS oplossing en de theorien die via MMT of onder de noemer MMT zijn ontwikkeld. En de grote verschillen die liggen tussen mijn EMS oplossing en de vele monetaire hervormingsvoorstellen die er zijn maar allemaal zijn gebaseerd op fractioneel begrip en niet op integraal begrip van de (globale) economie.

Mijn excellente monetaire systeem onstaat door een aanvulling op het huidige monetaire systeem waarbij het huidige monetaire systeem en de huidige monetaire instituties en ook de nu (bijna) enige manier van bankieren en geldcreatie (wat ook feitelijk niet echt geldcreatie is...) blijven bestaan. De manier waarop private banken nu geld beschikbaar stellen aan private personen, banken en ook overheden blijft dus gewoon bestaan. De overheid krijgt er echter een extra en veel betere manier van geld verstrekking bij, en die manier is ontzettend hard nodig om veel problemen van het huidige monetaire systeem, de huidige manier van bankieren EN het grootste probleem van het huidige economische systeem (en dat met name!) op te lossen.

Voor wat betreft inflatie bestaat er volgens de economen inflatie door meer geld in de economy, kosteninflatie en overige prijsinflatie. Die overige prijsinflatie die niet door hogere kosten of meer geld in de economy word veroorzaakt komt dan voort uit allerlei redenen waarom bedrijven hun prijzen ondanks hogere kosten toch willen verhogen. Dat kan zijn uit oogpunt van (nog) meer winst willen of moeten maken of de illusie of gedachte hebben dat dit zo is of moet zijn. Wat wij nu in 2022 en 2023 hebben meegemaakt en nu nog steeds meemaken is dat er een ongewoon hoge inflatie was van prijzen. Dit kwam met name door hogere kosten van energie. Dus we hadden en hebben te maken met kosteninflatie. Deze kosteninflatie kwam in ieder geval grotendeels NIET door het feit dat bedrijven hun prijzen verhoogden zonder dat er sprake was van kostenverhogingen en verwachtte kostenverhogingen. Maar de prijzen gingen omhoog vanwege verwachtte en werkelijke kostenverhogingen. Kostenverhogingen die de meeste bedrijven en vooral de kleinere wel dwongen om hun prijzen te verhogen om zo hun voortbestaan niet in gevaar te brengen en of om niet minder winst te gaan maken. Minder winst maken is ongeacht hoeveel winst een bedrijf maakt totaal ongewenst voor het merendeel van de bedrijven.
De economen die uitgaan van de Moderne Monetaire Theorie en de Theorien omtrent inflatie, die maken voor wat betreft de werkelijke economy minstens 2 fouten namelijk
1) De economen (ik wil daarmee niet generaliseren maar bedoel minstens het merendeel van de economen) die denken dat meer geld in de economy (per definitie) leidt tot inflatie
2) De economen (ook hier weer het merendeel van) begrijpen dat verhoging van prijzen in veel gevallen leidt tot inflatie en dat dit met name gebeurt als prijzen van componenten of artikelen of andere resources die ontzettend breed en of veel en bij zeer veel bedrijven nodig zijn gaan stijgen. Wat de economen echter nog onvoldoende beseffen en begrijpen en waar zij heel erg de fout in gaan is dat deze vorm van prijsinflatie als gevolg van kosteninflatie met name of alleen gebeurt bij het huidige monetaire systeem en vooral ook door de huidige economische systemen en afhankelijkheden.

Binnen en met het huidige monetaire systeem in samenhang met/in combinatie met de huidige economische systemen en afhankelijkheden en de gevolgen daarvan voor kostprijsberekeningen zal het over het algemeen ook niet voor gaan (kunnen) komen dat op grote schaal in de economie de situatie ontstaat dat zowel de geldhoeveelheid ingrijpend toeneemt EN de kostprijzen voor bedrijven op grote schaal al dan niet ingrijpend afnemen. Kosten blijven in de meeste gevallen in ieder geval voor de langere termijn en op grote schaal ofwel gelijk of ze stijgen binnen en met de huidige monetaire systemen en economische systemen. En dat is ook net het grote probleem van het huidige monetaire systeem en economische systeem en de zeer slechte en onlogische situaties en gevolgen die daar uit voortkomen.
De innovatie van mijn EMS die leidt tot het Excellente Monetaire Systeem is qua monetair iets wellicht al eens voorgesteld door anderen. De combinatie van mijn EMS met daarnaast het huidige monetaire systeem en met name ook de combinatie van exact mijn EMS innovatie en EMS manier van bankieren tezamen met de manier van bankieren van de private banken is echter nooit door wie ook voorgesteld en is juist ook de unieke samenstelling die een integraal en belangrijk onderdeel uitmaakt van mijn EMS systeem. Mijn EMS bestaat dus niet alleen uit mijn monetaire innovatie maar ook uit de specifieke economische systemen die daar uit voortkomen EN de mogelijkheden om economische systemen te kunnen aanpassen voor oa het afrikaanse continent. Verder is het HOE en met name de monetaire beleidsvoorstellen maar ook het begrip wat ik heb en anderen nog onvoldoende hebben over waarom mijn monetaire oplossing en de specifieke beleidsvoorstellen en doelstellingen die daar bij horen ook erg van belang voor juiste realisatie en optimalisatie van mijn Excellente Monetaire Systeem en de toekomstige globale economie. Het beleid wat ik beschriijf in mijn boek van 2016 is ook een belangrijk onderdeel van mijn monetaire systeem. Verder zijn de specifieke economische systemen die horen bij mijn monetaire systeem of daardoor mogelijk worden, ook een zeer belangrijken ook essentieel onderdeel van mijn monetaire systeem.
Wat ik wil qua innovatie is dat naast de huidige private banken manier van bankieren (die door economen vaak word aangeduid als zijnde fractional reserve banking) een additionele manier van bankieren word toegevoegd voor overheden. Deze additionele manier van bankieren zal in het begin door de centrale banken moeten worden uitgevoerd maar zal onder bepaalde voorwaarden later ook door bedrijven en andere organisaties en wellicht ook door individuen zelf uitgevoerd moeten kunnen en mogen worden. Waarbij de additionele manier van bankieren die door de centrale banken word uitgevoerd voor overheidsuitgaven is die ten goede komen aan bedrijven en andere organisaties en ook private burgers, terwijl in de toekomst dus ook bepaalde uitgaven van bedrijven en private personen via geld wat zij zelf kunnen en mogen creeren onder bepaalde voorwaarden gelijk beschikbaar kan komen voor deze organisaties en of bedrijven en of private personen.

Mijn EMS innovatie is daarbij een manier van geldcreatie die in tegenstelling tot de huidige manieren van beschikbaar stellen van geld door banken, de huidige manieren van bankieren, niet is gebaseerd op een boekhoudkundige manier waarbij alles in balans moet zijn en tegenover een plus ook een min word gecreerd. Dat is bij mijn manier van geldcreatie niet zo. Er word dus bij mijn manier van geld creatie echt aanvullend geld gecreerd. En tegenover dat geld komt dan GEEN schuld, geen min te staan. Dat is immers een voorwaarde voor echt additionele geld creatie. Ik heb mijn manier van geld creatie op youtube al eens “no reserve banking”genoemd, maar het is in feite en feitelijk “no reserve and no debt banking”. Of beter, gewoon EMS bankieren. Om deze manier van bankieren te realiseren moet een additioneel EMS bankensysteem worden gecreerd. Wat in feite een computer of wellicht later een mobiele telefoon moet zijn waarop banken software staat wat gekoppeld is aan en onderdeel uitmaakt van het internationale banken systeem. Op dat EMS bankensysteem moeten bankrekeningen gecreerd worden en het vakje waar het aantal teken voor de valuta waar het banksaldo voor die betreffende rekening staat moet vrij invulbaar worden voor bepaalde personen die daar voor geautoriseerd zijn. Die personen kunnen vervolgens in het veld/vakje voor de valuta vanuit het niets gewoon een bepaald gewenst aantal typen. Bijvoorbeeld een 1 met 9 nullen er achter. Vervolgens kan met dat nummergeld binnen het EMS systeem wat een onderdeel uitmaakt van het internationale bankverkeer, betaald worden binnen het internationale bankensysteem. Wat daarbij erg essentieel is, is dat dit additioneel gecreerde geld wel op de EMS manier moet worden gealloceerd. Waarbij dus ook de economische systemen op een hele specifieke manier veranderen, met als resultaat dat de huidige afhankelijkheden tussen overheden en burgers en bedrijven ten opzichte van overheidsuitgaven ingrijpend veranderen. Belastingen zijn binnen en met EMS financieel gezien veel minder en in veel gevallen ook totaal onnodig. Belastingen zijn nog wel gewenst maar kunnen of moeten in bepaalde gevallen of voor bepaalde specifieke vormen van belastingen meer of minder snel worden afgebouwd. Verminderd of zelfs worden afgeschaft. Terwijl voor het juist managen van de economy wellicht andere belastingen gerealiseerd moeten of kunnen worden. Niet voor financieel gewin voor de overheid maar om andere redenen en voor andere doelen.

In het begin zal dit EMS systeem bij de centrale bank(en) of tenminste bij de grotere centrale banken moeten worden gecreerd en uitgevoerd. De Europese Centrale bank en de FED in ieder geval maar ook de Engelse Centrale bank en meer centrale banken wereldwijd. Krijgen daarmee een hele andere rol. Waarbij monetarisme en een zuiver monetaire invalshoek en beleid van de centrale banken stevig word gematigd en de centrale banken ook rekening houden met en begrip krijgen van de ingrijpende rol die budgetair beleid en andere financieel beleid van overheden moet hebben binnen een gezonde globale economy en vooral ook binnen een globale economy die werkt met het globale excellente monetaire systeem. De centrale banken moeten daarbij ook dus minder onafhankelijk worden en zijn en moeten samen met de overheden het monetaire beleid en het budgettaire beleid vele malen beter met elkaar afstemmen. Waarbij budgettair gezien de overheden bij en met mijn EMS veel meer mogelijkheden hebben om de economy ingrijpend te beinvloeden en te verbeteren en daar ook een hele belangrijke rol in hebben en krijgen. Verder kunnen overheden met het EMS systeem en de vele mogelijkheden die dat bied zorg dragen voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving waarbij iedere burger genoeg inkomen blijft houden en armoede financieel gezien niet voor hoeft te komen.

Het grote en meest essentiele verschil tussen het huidige monetaire systeem en het EMS systeem is daarbij niet het monetaire verschil tussen de beide monetaire systemen, maar juist het belangrijke verschil en veranderingen in de economische systemen die horen bij het huidige monetaire systeem en de specifieke totaal verschillende economische systemen die horen bij en het resultaat zijn van het Excellente Monetaire Systeem (EMS). Die specifieke veranderingen in de economische systemen die ik bedoel en die onstaan met en bij het EMS, die onstaan niet zozeer alleen door mijn monetaire innovatie (het EMS banksysteem) maar vooral ook door het HOE van EMS. Daarmee bedoel ik met WAT er vervolgens met dat EMS geld gedaan moet worden en op welke manier. Dat laatste heb ik uitvoerig genoemd en toegelicht in mijn boek van 2016 met de titel “De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem”. De belangrijkste maar niet alle veranderingen daarbij is dat beleidsmatig gezien de overheden met het geld gecreerd via het EMS systeem bepaalde belastingen moeten en kunnen verlagen of zelfs totaal kunnen afschaffen en dat zij in ieder geval in de kapitalistische westerse economien en US en andere ontwikkelde economien met name de inkomstenbelastingen en andere belastingen op arbeid moeten verlagen of beter nog totaal afschaffen. Dit in ieder geval voor lagere inkomens of inkomens tot een bepaald bedrag. Verder zijn aanvullingen op inkomen bekostigd via het Excellente Monetaire Systeem voor bepaalde partijen en bepaalde inkomensgroepen niet alleen gewenst maar ook hoognodig.

Door en met mijn EMS onstaat dus de situatie dat zowel de hoeveelheid geld vrij grootschalig en ingrijpend toeneemt maar daarnaast ook de kosten voor bedrijvenen en andere organisaties op grote schaal zullen afnemen. Verder zullen de inkomsten van private personen en daarmee ook bedrijven op kortere of in ieder geval langere termijn ook toenemen. Dit is een situatie die met en bij het huidige monetaire systeem en economische systemen onmogelijk voor kan komen, en deze bijzondere situatie leidt ook tot heel andere uitkomsten en mogelijkheden dan die welke we nu hebben in de huidige economie. Doordat de kosten niet gelijk blijven of toenemen maar juist afnemen, zal er bij het EMS systeem ondanks groei van de hoeveelheid geld niet of niet gauw problematische inflatie ontstaan door toename van de geldhoeveelheid, en al zeker geen kosteninflatie. Andere prijsinflatie zou kunnen, maar dat valt via juist beleid en regelgeving van de overheid ook te voorkomen.

Wat ook erg essentieel is om te begrijpen, is mijn begrip dat belastingen binnen het huidige monetaire systeem en zeker ook binnen het EMS systeem niet zorgen voor het beteugelen van eventuele inflatie, maar dat belastingen juist kostenverhogend zijn en werken en daarmee ook (een te hoge) inflatie juist veroorzaken en uit de hand kunnen laten lopen. In tegenstelling tot het standpunt van de MMT theoretici en de centrale bank economen, wil ik dus NIET dat belastingen worden ingezet als instrument tegen inflatie. Omdat dat dus niet werkt omdat belastingen juist inflatie verhogend werken.


Wat verder interessant is, is het feit dat de Nederlandse regering waarschijnlijk op basis van beleid van het Ministerie van Financien in 2024 de minimumlonen verhoogd maar ook de belastingen op arbeid voor lagere inkomens verlaagd door de heffingskortingen wat te verhogen. Dit is met en binnen het huidige monetaire systeem en economische systemen ook niet de meest optimale oplossing. Belastingen op arbeid verlagen voor de lagere inkomens is hard nodig en ook een hele goede zet. Maar de minimumlonen verhogen zal helaas erg problematisch uitpakken voor met name de kleinere ondernemers die het in deze tijd al zwaar hebben. Zij zullen het bij te veel loonsverhogingen niet meer redden. De grotere bedrijven hebben gezien schaalvoordelen juist vaak wel genoeg kans en mogelijkheden om de lonen te verhogen. Maar ook daar zal dat ook niet oneindig mogelijk zijn en blijven.

Door het huidige monetair systeem en de huidige economische systemen maar ook door het gebrek aan integraal monetair beleid (waarbij monetair bij mij een ruimere betekenis heeft dan die van economen en centrale banken, daar kom ik nog op terug!) is er al een hele tijd echt TE WEINIG geld in de economie. Er moet hoog nodig meer en zelfs veel meer geld in de economie komen, en dat kan alleen via mijn excellente monetaire systeem omdat die de economische systemen en afhankelijkheden dus dusdanig veranderd dat meer geld in de economy ook echt naar de juiste partijen kan worden gealloceerd zonder dat dat kosteninflatie tot gevolg heeft. Hierbij is de allocatie van het geld, waar het geld naar toe gaat, dus ook van wezenlijk belang. En een juiste, doeltreffende allocatie van geld kan onmogelijk zonder een integraal monetair beleid waarbij banken de overheden ondersteunen. De overheden hebben daarbij de rol van juiste allocatie van geld en de centrale banken zijn de partijen die het benodigde geld daarvoor op de juiste manier moeten gaan creeren.

Wat daarbij heel essentieel is om in te zien, is dat het huidige monetaire systeem en economische systemen uiteraard bepaalde kenmerken en verbanden hebben. Die kenmerken en verbanden zijn er bij het huidige monetaire systeem in combinatie met de huidige economische systemen de hoofdoorzaak en ook enige echte oorzaak van dat kosteninflatie ontstaat. Met mijn huidige monetaire systeem en vooral ook de beleidsstappen die worden genomen met betrekking tot de allocatie van het geld, tezamen met de specifieke verandering van de economische systemen die daardoor ontstaan, vervallen de kenmerken en verbanden die binnen en met het huidige monetaire systeem en economische systemen dus tot kosteninflatie leiden. Kosteninflatie en welke andere inflatie dan ook ontstaat NIET door en met mijn Excellente Monetaire Systeem en het extra geld wat daardoor in de economien komt omdat de economische systemen en verbanden en kenmerken dus ook ingrijpend en op de exact juist benodigde wijze meeveranderen.

Wat onverblijft is inflatie wat zou kunnen ontstaan door alleen te veel geld in de economy tezamen met dat dat geld in te veel massa naar te veel kritieke elementen van de economy worden geallocceerd. Dit gebeurt echter ook met name NIET puur doordat er meer geld in de economy komt of alleen als er meer geld in de economy komt. Alleen meer geld in de economy zorgt normaal gesproken nooit tot inflatie, zelfs niet in de huidige economy. Dat komt onder andere door de kenmerken van de huidige economy. Wat wel voor inflatie van bijvoorbeeld huizen kan leiden en ook heeft geleid, is verkeerd monetair beleid door centrale banken of private banken of door overheden. Ja, ook door overheden want mijn definitie van monetair is anders dan die van banken...ruimer. Voor mij is al het beleid van banken en overheden wat invloed heeft op het financiele en economy en hoe mensen met geld omgaan een vorm van monetair beleid en zo bestempel ik dat dan ook. In de afgelopen jaren viel meer geld te verdienen met het beleggen in huizen dan op de reguliere andere manieren. Dat kwam oa door de lage rentes maar ook door beleid van de overheid. Het was dus een combinatie van monetair overheidsbeleid en monetair bankenbeleid die toen geleid hebben tot aanzienlijke extra inflatie en verdere problemen op de huizenmarkten. Het kwam niet door meer geld in de economy, maar doordat het geld wat er al was in de financiele economy daardoor opeens op een hele andere wijze en te massaal naar de huizenmarkt werd gealloceerd als gevolg van monetair beleid van de overheden en de banken. Zonder dat beleid was de inflatie op de huizenmarkten ook gegarandeerd niet problematisch geworden, ook niet met het vele geld wat er in de economy bij was gekomen de jaren ervoor.

Puur alleen meer geld in de economie KAN dus voor inflatie zorgen, maar het hoeft niet. En in de Westerse Kapitalistische economien van nu in de EU en UK en de US zal inflatie puur door meer geld in de economie niet gauw voor (hoeven) komen en zal die inflatie bovendien, als die al gaat ontstaan, een andere oorzaak hebben die dan wel te managen of te voorkomen valt. De reden van inflatie op de huizenmarkten valt te voorkomen en in Nederland zijn ze daar al mee begonnen door investeren in huizen ( huizen met als doel om er aan te verdienen, niet vooral om in te wonen) te ontmoedigen. Dit ontmoedigen gebeurt door wat ik monetair beleid noem maar wat in feite beleid van de overheid is. Om inflatie tegen te gaan zal met name overheidsbeleid helpen, want het beleid van centrale banken heeft nauwelijks tot geen invloed en zal problematische inflatie als die wel ontstaat, nauwelijks tot niet kunnen beinvloeden.

De redenen dat problematische inflatie niet snel onstaat in de huidige Westers Kapitalistisch Samenleving door meer geld in de economie, zijn meervoudig. Het heeft onder andere te maken met de financiele en economische en ook maatschappelijke infrastructuren van de Westerse Economien. Geld wat extra word bij gecreerd kan en zal daardoor snel gealloceerd worden binnen de economie. Waarbij geld wat toch over is, gewoon in de financiele economie terecht komt. Word gespaard. De overheden, en niet de centrale banken, moeten en kunnen met hun monetaire beleid echter er wel voor zorgen dat het geld wat word gecreerd ook op de juiste wijze wordt gealloceerd. Daarbij moet in ieder geval ook worden voorkomen dat dit geld niet al te veel bij investeringen in huizen terecht komt, omdat dit wel degelijk een problematisch inflationair effect heeft op de huizenprijzen en huizenmarkt. Maar overheden kunnen dat, en daarmee problematische inflatie door meer geld in de economie, via hun monetaire beleid dus zeker voorkomen.

Omdat het monetaire beleid van overheden juist ongelooflijk belangrijk is, ook omdat dit monetaire overheidsbeleid problematische inflatie als gevolg van meer geld in de economie kan voorkomen, moeten banken en overheden tezamen overgaan van de enge definitie van monetair beleid naar een bredere, integrale definitie en begrip van monetair beleid waarbij banken niet onafhankelijk opereren maar tezamen met de overheden integraal monetair beleid voeren ten behoeve van de economie, bedrijven en burgers.

Geschreven door Wilfred Berendsen, tel 06 519 416 75